Siàu念 台語文運動者 廖瑞銘教授


李江却台語文教基金會創會董事兼《台文通訊BONG報》雜誌發行人─lán所敬疼ê中山醫學大學台灣語文學系廖瑞銘教授2016年1月初4 e-poo tī 中山醫學大學附設病院放落身苦病疼,蒙主恩召。

廖教授在生61冬,上尾ê二十外冬盡心盡力tī傳揚台語文學、恢復台語ê性命kap地位等逐項台語復振ê事工,貢獻真大。願廖教授安歇;guán ē 繼續廖教授ê心志,希望台灣母語早—工復興、恢復性命力。

追思禮拜
2016年1月16 e-poo 兩點
柳原教會
(台中市中區興中街119號)

留言