2015 Tē 7 Kài Tâi-oân Lô-má-jī Kok-chè Gián-thó-hōe 2015年第七屆台灣羅馬字國際研討會&李江却台語青年學者賞


The 7th International Conference on Taiwanese Romanization
& LKK Taiwanese Young Scholar Awards
Theme:Language revival and elimination of ethnic slurs
Co-organizers:
Center for Taiwanese Languages Testing, National Cheng Kung University
Li Kang-khioh Taiwanese Foundation
Taiwanese Romanization Association
Taiwanese Pen
Association for Taiwanese and Vietnamese Cultural Exchange
Conference venue:
National Cheng Kung University (Tainan, Taiwan)
Conference date: May 22-23, 2015
Tē 7 Kài Tâi-oân Lô-má-jī Kok-chè Gián-thó-hōe
& Lí Kang-khioh Tâi-gí Chheng-liân Ha̍k-chiá Siúⁿ
Chú-tê:Gí-giân ê koh-oa̍h kap cho̍k-kûn ê chiàⁿ-miâ
Chú-pān tan-ūi:
Kok-li̍p Sêng-kong Tāi-ha̍k Tâi-oân Gí-bûn Chhek-giām Tiong-sim
Lí Kang-khioh Tâi-gí Bûn-kàu Ki-kim-hōe
Hia̍p-pān tan-ūi:
Tâi-ôan Lô-má-jī Hia̍p-hōe
Tâi-bûn Pit-hoē
Tâi-Oa̍t Bûn-hoà Hia̍p-hoē
Hōe-gī tē-tiám:
Kok-li̍p Sêng-kong Tāi-ha̍k Chhêng-á Hāu-khu
Hōe-gī ji̍t-kî: Kong-gôan 2015 nî 5 go̍eh 22-23

2015年第七屆台灣羅馬字國際研討會&李江却台語青年學者賞
會議主題:語言ê koh活kap族群正名
主辦單位:國立成功大學台灣語文測驗中心、 李江却台語文教基金
協辦單位:台灣羅馬字協會台文筆會台越文化協會
會議地點:國立成功大學榕園校區(台灣,台南)
會議日期:公元2015年5月22-23號

留言