2017年2月24日 星期五

《臺江臺語文學》第二十二期專題徵稿啟事~主題:臺南白話字文學專題Tsit期ê專題,號做「臺南白話字文學專題」。有人tō講:「Án-ne,lín nah ē bua̋ i kui-khì號『白話字專題』tō好?」有影!問ê人,有淡薄á歷史siàn-sù!「白話字」、「白話字文學」tsit 2 ê詞,kiau「臺南白話字文學」,意涵、指稱ê à-lù(area)sui-bóng無完全一致,是講tîng-tha̍h ê hit塊,大大塊!Ùi tsit lō事實,thang得1 ê歷史眼界:Tī過去,hit ê百外外冬(-1969)ê「白話字時代」,臺南有i無人有ê角色;ah-sī講,臺南tī白話字文學史ê地位、重要性,無可取代,其他縣市lóng tuè bē tio̍h。

臺南tī白話字發展ê歷史tàu-té有juā重要?Kan-na看當代學者án-nuá定位臺南ê報紙ē知:1885年,巴克禮創辦教會公報ê前身──白話字版《台灣府城教會報》,講是「臺灣現代印刷術的濫觴」,「臺灣新文學ê起點」、「白話文ê開基祖」。1876年,二老口街傳道者速成班kap打狗傳道者養成班合併,tsiânn-tsò「大學」(台南神學校、台南神學院ê前身);巴克禮牧師擔任頭1任院長。南神sui-bóng lia̍h神學教育做宗旨,「白話字」iáu是二次戰前、戰後正式ê課程kap入學試驗科目。Kan-na tsit點,tī臺北ê台灣神學院tō tuè bē tio̍h。Lia̍h外,長榮中學(1885-)、長榮女中(1887-)mā是正式ê白話字教育機關。白話字教育ê基礎單位──教會主日學(小學)sì-kè lóng有,m̄-koh教材、師資tsē-tsē來tī公報社(聚珍堂、新樓冊房)kap大學、中學。頂透下,臺南tsiânn-tsò白話字出版、教育、創作kap閱讀、「消費」ê中心,是臺南ê歷史角色。

本專題ê按算:1.白話字是國家級ê無形文化遺產,ǹg-bāng讀者針對「遺產」tsit ê定位kap臺南ê角色寫文論述。其他子題:2.臺南出身ê白話字作家kap in ê作品,ah-sī有寫tio̍h臺南ê白話字文學作品:白話字文學作品選刊,ah-sī作家論、作品論。3.過去ê白話字教育經驗,ah-sī當代白話字tī臺南復興ê教育現狀。

第22期:2017年5月初5出版、5月15上市;3月20截稿。


2017年2月17日 星期五

【採訪通知,歡迎媒體朋友蒞臨採訪】Freddy(林昶佐)推薦「有影講台語」影片徵選活動記者會


2017有影‧講台語
活動網站

時間:2017年2月19日(禮拜日)上午11時30分至11時50分

地點:台北市10843萬華區中華路一段106號9樓 李江却台語文教基金會 (位於武昌街口「鴨肉扁」及「佳佳唱片中華店」之間)

主題:頗受好評的台語短片徵選活動,在世界母語日(2/21)即將展開,並得到Freddy(林昶佐)現身推薦

內容簡述:介紹「有影講台語」活動(徵選期間、辦法),Freddy(林昶佐)的代言推薦,「有影講台語」生活實踐者台語家庭親子互動

現場出席人物:

立委暨閃靈樂團主唱林昶佐
前寶島聯播網主持人/現任台灣公民參與協會祕書長許慧盈(Momo)
台北市及新北市「做伙來講台語」台語家庭親子代表

2017年2月15日 星期三

【台語sa攏有】台灣人對語言ê態度——我ê研究kap觀察3/8(拜三) 19:30-21:00


主講人:許慧如(國立台灣師範大學台灣語文學系副教授)

主持人:夏途島(念冊會召集人)

●聽有就好,講啥mih話lóng無要緊?
●囡仔講台語,大漢就ē講『台灣國語』?
●英文ài自幼囡仔時就開始學tsiah會「標準」?
●「國語」、「方言」、「標準」…,對tsit寡議題講起。

李江却台語文教基金會
萬華區中華路一段106號

影片【台語Sa攏有】用台語論政ê意義kap困境2017/2/8(拜三)19:30-21:30
李江却台語文教基金會
萬華區中華路一段106號
主講人:陳奕齊(基進黨黨主席)
主持人:周傑特(政治工作者)

【恭喜】2016阿却(A-Khioh) 賞「台語繪本故事」獎勵金入選名單●幼兒kap國小低年級為對象ê故事
劉素珍【Lâi Chhit-thô】 獎金5,000元

●國小中高年級為對象ê故事
許珮旻【Chiâ偷食菜頭粿?!】 獎金10,000元

●國中生為對象ê故事
無選

2017年1月23日 星期一

【教學文】教育部台語常用辭典使用教學

                                                               
【教學文】
                                                 
教育部台語常用詞辭典使用較學


平常時若是拄著看無、袂曉唸ê台語beh按怎?
免煩惱,介紹你一个真實用ê網站。

教育部臺灣閩南語常用詞辭典 : http://twblg.dict.edu.tw/

這beh按怎用咧?
莫緊張,tuèta̍uh-ta̍uh-á來看。
2017年1月16日 星期一

【台語sa攏有】用台語論政ê意義kap困境2017/2/8(拜三)19:30-21:30
李江却台語文教基金會
萬華區中華路一段106號
主講人:陳奕齊(基進黨黨主席)
主持人:周傑特(政治工作者)

2016年12月16日 星期五

【台語sa攏有】20170104「台灣話」ê故事 Tuì台灣話文論戰到蔣黃事件ê一擺走揣台語sa攏有1/4(拜三)19:30-21:30
「台灣話」ê故事 Tuì台灣話文論戰到蔣黃事件ê一擺走揣

主講人:鄭清鴻(前衛出版社編輯)

主持人:陳德修(師大台文所碩士生)


日本時代以來,台灣多數人使用以Hō-ló話為主所形成ê「台灣話」,tī歷史上不斷對抗統治者ê文化摧殘,引起數擺論戰、激發本土意識。但是tsia-ê歷史一方面台灣人m̄知影,一方面,「台語」tsit个稱呼是m̄是應該包括其他本土語言,mā引起社會大眾爭論。

●到底「台灣話」tī 政治、歷史、文化上扮演啥mi̍h款ê角色?
●「台灣話」tsit个詞專指Hō-ló話ê積極意義是啥mi̍h?
●未來「台灣話」是m̄是ē-tàng取著共識?
●「台灣語言」應該按怎界定?

Lán tō對tsit段tsiânn百冬ê「台語噤聲史」開始了解!


影片【台語Sa攏有】殖民地文學ê語言選擇kap語言人權
台語sa攏有頻道

2016年11月25日 星期五

【台語sa攏有】20161214殖民地文學ê語言選擇kap語言人權


【台語sa攏有】20161214(拜三)19:30-21:30
殖民地文學ê語言選擇kap語言人權

主講人: 李勤岸(國立台灣師範大學台灣語文學系教授)

主持人:周盈成(「世界台」專欄作者)

2016年11月24日 星期四

台文走讀隊─ná行ná敲詩12/3@慕哲咖啡&後門咖啡李江却台語文教基金會推出台文走讀隊─ná行ná敲詩,12月初三(拜六)e晡,台文走讀隊beh來去咖啡廳讀台語文、台語詩hōo人客聽,guán行動快速,一站大約停留15分鐘久,有興趣ê朋友,愛提早去咖啡廳做人客喔~


12/3(拜六)


e晡兩點左右tī慕哲咖啡
(台北市中正區紹興北街3號)


e晡四點前後tī後門咖啡
(台北市大安區復興南路2段332號)


本活動免報名,去咖啡廳做人客
tō會當聽著台文走讀隊讀台文hōo lín聽~

2016年10月25日 星期二

《臺江臺語文學》第二十一期專題徵稿啟事主題:臺語教師創作


臺語作家內底,有1款作家類型,少人去歸納、做研究;研究lia̍h外,mā少人去斟酌in ê「文學」作品,ah-sī講讀in ê文學作品,罕leh致覺in創作外ê身份。Tsit lō作家類型,tō是臺語老師(臺語教師)。Tī tsia,lán講ê「臺語老師」是e̍h義--ê,10幾冬來,in有1 ê「giám-ngē」ê「官」銜(官廳hōo--in ê頭銜),號做「本土語言支援人員」。無老師名,有老師行。學生gín-á叫in老師,有老師名,m̄ -koh無老師應有ê尊嚴kap待遇。

本專題beh做--ê tō是tsit群「先生人」ê臺語文書寫。講「臺語文書寫」,有廣義kap e̍h義:e̍h義指稱4大文類,詩、小說、劇本kap「文學散文」,4大文類lóng有ê「兒童文學」tiānn-tio̍h kuah在內。廣義ê台語文書寫,是針對「散文」講--ê。To散文,類型包山包海,「文學散文」lia̍h外,本專題iáu是ē收無hiah「文學」ê散文作品。是講廣義bóng廣義,有幾項á書寫類型,本專題無法度處理:語言研究、4大文類外ê教材……

歡迎ta̍k-ê tī頂--á所規範ê à-lù內底,針對下列主題投稿:1.臺語老師寫ê文學作品,詩、小說、劇本kap文學散文;2.針對tsiah ê作品ê文學評論。3.有人講臺語老師無siánn leh讀文學冊──m̄ 是無愛讀冊,是少leh買、少leh讀「文學冊」,歡迎臺語老師針對tsit ê假設(謠言?),sió pué-huē--一-下:歡迎tsiah ê臺語老師,寫文kā ta̍k-ê講lín是án-nuá看文學作品--ê,ah-sī報gún知lín tī教學現場ê「文學教育」經驗。4.臺語老師ê創作談。5.臺語老師,針對lín giám-ngē ê教學經驗,寫khah軟性ê散文。

第21期:2017年3月初5出版、3月15上市;1月20截稿。


2016年10月17日 星期一

(表演訊息分享)四齣大戲邀請逐家相招來看徘徊tī基隆ê外木山漁港
走揣西螺ê詔安客人
一齣你m̄-bat聽--過ê台灣故事
Tī亂世中
Bē-tàng閃避ê刀光劍影
無法度脫身ê紙醉金迷
自由...是juā-nī-á困難ê選擇
10/28(五)19:30
台灣故事劇場-《外木山的草鞋》
10/29(六)14:30、10/29(六)19:30
台灣故事劇場-《西螺廖五房》
10/30(日)14:30
再見水滸-《浪子燕青》
10/30(日)19:30
讀賣新劇-《金色夜叉》

第三屆台越人文比較研究國際研討會現場有台語文資料展示
歡迎參觀選買
主題:語言測驗kap對外台語/越語教學
日期:2016/11/12~14
地點:成大力行校區台文系系館