Guán(關於我們)


有關李江却台語文教基金會

▪地址:李江却台語文教基金會 (234012新北市永和區光復街26-1號)

離捷運「頂溪」站1號出口400公尺,往中正橋方向,過竹林路kap「世界豆漿大王」無偌久就接光復街。

李江却台語文教基金會 :
上班時間:拜一~拜五,10:00~17:00
TEL:(02)2311-2199


創會由來

李江却女士1926年tī桃園大溪ê作穡人家庭出世,嫁翁李樹全先生,建置一个樸實家庭,生後生李根塗kap八个查某囝。李--氏翁某平常時教育子女tio̍h關心社會公益,後生、查某囝、囝婿lóng有遵照教示,熱心參與社會公益服務。李江却女士1990年3--月過身,查某囝李秀卿kap 囝婿林皙陽為記念--伊,捐款創設本基金會,1996年向台北縣政府完成登記,推動台灣母語復振事工。

宗旨

恢復台灣各族群語言ê性命;提倡發展台灣各族群母語文學kap 文化。

工作計畫

推展台灣各族群語文全面使用、創作、翻譯、研究、教學、傳播、傳承ê相關活動。

具體事工

出版《台文BONG報》、《台文通訊》雜誌(自第143期了後,負責《台文通訊》海內外總發行工作;2012年2月份起,《台文通訊》kap《台文BONG報》合刊號做《台文通訊BONG報》)、策畫製作台語文學有聲叢刊kap台語文學節目、出版現代台語文學作品集、協助開辦台語文課程、指導抑是協助台語文社團活動、協助公視台語台新聞kap部份節目、舉辦台語文學創作kap台語文學研究獎勵金活動(阿却賞)、國際母語日活動、台灣母語詩人大會kap辦理其他合宗旨ê事工。

得獎

2008年得著教育部「推展母語傑出貢獻獎團體獎」

組織簡介

董事長:

Nâ chhun-sūi 藍春瑞│前師大附中人事主任、前新北高中人事主任、《無影無跡:》、《奪人ê愛》台語小說集ê作者。

董 事:


Khu Bûn-sek 邱文錫│《新編華台語對照典》、《台灣諺語典》等ê編者、前樟樹出版社負責人、台灣唸歌團負責人

Ngô͘ Gio̍k-siông 吳玉祥│土地銀行蘆洲分行襄理、台灣國家山岳協會秘書長、台灣勞工陣線理事、台語教師

Kho͘ Hūi-êng 許慧盈│民視台灣學堂節目 台語講世事主持人、 台灣陪審團協會理事

Lōa Chēng-hân 賴靜嫻│公共電視製作人、廣電基金會董事、寶島聯播網總經理

Ngô͘  kok-cheng 吳國禎│電視、廣播台灣歌謠節目主持人、中山醫學大學台灣語文學系 兼任講師、禎達實業有限公司負責人

Sih sêng-hông 薛丞宏│中研院「iCorpus 臺華平行新聞語料庫」、iTaigi(愛台語)網站工程師、意傳科技 技術長

Ngô͘  ī-chin 吳易蓁│電視、舞台劇編劇和導演;編導「台語故事劇場」、開設台語繪本課程和讀書會、夾腳拖劇團團長

N̂g Khái-liōng 黃凱亮│花旗銀行總務採購副總裁、網訊電通營運長、友亮國際(股)總經理建成扶輪社2021-2022年度社長

Tshî Tshuan-pî 徐川琵│台北藝埕扶輪社創社 社長、萬華街區發展協會顧問、國際扶輪3482地區第二分區副助理總監

Lîm Ka-î 林佳怡│台灣母語聯盟 前秘書長、台灣母語聯盟理事、教育部本國語文教育推動會委員執行長:
Tân Hong-hūi 陳豐惠

●《台文通訊BONG報》月刊總編輯

●電視台語文顧問:公視台語台新聞和節目顧問
三立〈紫色大稻埕〉
台視〈春梅〉〈情份〉
華視〈青春魯蛇物語〉〈用九柑仔店〉〈台語我上讚〉〈老姑婆的古董老菜單〉
●民視台灣學堂「講台語當著時」、「台語講世事」對談人 
●公共電視台語台台語文顧問
●電影台語指導:〈女朋友 男朋友〉 〈KANO〉 〈大稻埕〉 〈漂浪青春〉 〈阿罩霧風雲〉〈孤味〉 〈台灣三部曲〉 〈流麻溝十五號〉
●樂團台文顧問:閃靈、董事長滅火器、少女卡拉、農村武裝青年、青虫
●劇團台語文顧問:夾腳拖、海島演劇
●國立台灣師範大學台灣語文學系碩士2010年通過教育部台語認證「專業級」

●2008年得著教育部「推展母語傑出貢獻」個人獎表揚(第一屆)

●高雄市教育局本土語言訪視委員
●台大、清大、台神、馬偕醫學院、馬偕護專兼任台語講師 
●台灣大學語文中心兼任台語課程講師(國際學生)
●《新使者》雙月刊「母語葡萄園」專欄編輯顧問
●立言出版社《悅讀台灣:桃源文化繪本》台語顧問財團法人李江却台語文教基金會
立案登記:台北縣政府八五北府教三字第7692號
法人登記:台灣台北地方法院八六年登財字第6號(第77冊第61頁第1984號)
統一編號:19999910 稅籍編號:330710042
郵政劃撥:1902-1486 李江却台語文教基金會

2024/3/14更新