Guán(關於我們)


有關李江却台語文教基金會

▪地址:李江却台語文教基金會 (台北市萬華區中華路一段106號9樓)

倚近「西門」捷運站6號出口,佳佳唱片行隔壁棟,坐「功夫茶」隔壁ê流籠上樓。

創會由來

李江却女士1926年tī桃園大溪ê作穡人家庭出世,嫁翁李樹全先生,建置一个樸實家庭,生後生李根塗kap八个查某囝。李--氏翁某平常時教育子女tio̍h關心社會公益,後生、查某囝、囝婿lóng有遵照教示,熱心參與社會公益服務。李江却女士1990年3--月過身,查某囝李秀卿kap 囝婿林皙陽為記念--伊,捐款創設本基金會,1996年向台北縣政府完成登記,推動台灣母語復振事工。

宗旨

恢復台灣各族群語言ê性命;提倡發展台灣各族群母語文學kap 文化。

工作計畫

推展台灣各族群語文全面使用、創作、翻譯、研究、教學、傳播、傳承ê相關活動。

具體事工

出版《台文BONG報》、《台文通訊》雜誌(自第143期了後,負責《台文通訊》海內外總發行工作;2012年2月份起,《台文通訊》kap《台文BONG報》合刊號做《台文通訊BONG報》)、策畫製作台語文學有聲叢刊kap台語文學節目、出版現代台語文學作品集、協助開辦台語文課程、指導抑是協助台語文社團活動、協助公共電視台語新聞單元、協辦全民台語認證,舉辦台語文學創作kap台語文學研究獎勵金活動(阿却賞)、國際母語日活動、台灣母語詩人大會kap辦理其他合宗旨ê事工。

得獎

2008年得著教育部「推展母語傑出貢獻獎團體獎」

組織簡介

董事長:

Khu Bûn-sek 邱文錫│《新編華台語對照典》、《台灣諺語典》等ê編者、台灣唸歌團負責人


董 事:

Lîm Sek-iông 林皙陽│美國Long Island台灣教會牧師、前台灣神學院圖書館館長

Tiuⁿ Ho̍k-chû 張復聚│台灣南社社長、高雄醫學大學「醫學台語」講師、台灣羅馬字協會創會理事長 

Tân Bêng-jîn陳明仁│台文作家、海翁台語文教育協會理事長、台文筆會理事長

Chiúⁿ Ûi-bûn蔣為文│成功大學台灣文學系教授兼台灣語文測驗中心主任、台灣羅馬字協會理事長、台越文化協會理事

Ngô͘ Gio̍k-siông 吳玉祥│土地銀行蘆洲分行襄理、台灣國家山岳協會秘書長、台灣勞工陣線理事

Kho͘ Hūi-êng 許慧盈│台灣公民參與協會理事

Lōa Chēng-hân 賴靜嫻│寶島聯播網總經理

Nâ chhun-sūi藍春瑞│台語文作家

Ngô͘  kok-cheng吳國禎│電視、廣播台灣歌謠節目主持人、禎達實業有限公司負責人

Sih sêng-hông薛丞宏│中研院「iCorpus 臺華平行新聞語料庫」、iTaigi(愛台語)網站工程師、意傳科技 技術長

Ngô͘  ī-chin吳易蓁│電視、舞台劇編劇和導演;編導「台語故事劇場」、開設台語繪本課程和讀書會、夾腳拖劇團團長

Tân Hong-hūi 陳豐惠│馬偕醫學院和馬偕護專台語課程講師、台灣羅馬字協會理事、高雄市教育局本土語言訪視委員

執行長:陳豐惠

財團法人李江却台語文教基金會
立案登記:台北縣政府八五北府教三字第7692號
法人登記:台灣台北地方法院八六年登財字第6號(第77冊第61頁第1984號)
統一編號:19999910 稅籍編號:330710042
郵政劃撥:1902-1486 李江却台語文教基金會

2020/4/14更新

台語文課程